banner-promotion

Mrs Quyên : 0946 807 011

Mr Khoa : 0942 043 142

Director : 0901 907 407

tel: 0583 523 966

fax: 0583 527 956

sales@nhatrangleduonghotel.com

info@nhatrangleduonghotel.com

Yahoo :

 


Thông tin: 4I -5I Quân Trấn - Hùng Vương - Nha Trang.
0583 523 966
0583 527 956

 


photo-home-bottom-1

photo-home-bottom-2

photo-home-bottom-3

top